NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY


 Quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty
Ông Phạm Năng Hiệp


Trưởng ban kiểm soát  Công ty
Ông Nguyễn Trần Hoàn Vũ

                                 

                    Phó Giám đốc                                                         Phó Giám đốc
                 Ông Trần Văn Ly                                                 Ông Huỳnh Cao Cảnh

                                                         

                                                                        Ông Vũ Thanh Tùng
                                                       Kế toán trưởng Công ty