Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 29/02/2024 của Đảng bộ Công ty về việc học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.

     Sáng ngày 12/03/2024, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp thứ hai cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động Công ty chưa tham gia lớp thứ nhất (tổ chức ngày 01/03/2024).

Đồng chí Phạm Năng Hiệp -  Phó Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty báo cáo nội dung chuyên đề năm 2024

     Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt; thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chuyên đề nêu trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động Công ty về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, khát vọng cống hiến.

Tác giả: Trần Anh Đông - Phòng Hành chính – Quản trị

 

Chia sẽ