UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 368/QĐ-XSKT

Bình Thuận, ngày  11  tháng 10 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống
của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận

 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN

               Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận;

               Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

               Xét đề nghị của Trưởng phòng Trả thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

               Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.

               Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.

               Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Văn phòng đại diện, các đại lý trực thuộc của công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- HĐGSXS (b/cáo);
- Chủ tịch Cty;
- BGĐ,KSV;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Văn Thế

 

 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THỂ LỆ

THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-XSKT ngày 11 thang 10 năm 2013  của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận)

          Để việc tham gia dự thưởng và thực hiện trả thưởng đối với loại hình xổ số truyền thống đảm bảo các quy định của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận xây dựng và ban hành "Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống" để căn cứ thực hiện với nội dung như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên loại hình và sản phẩm xổ số

Xổ số truyền thống là loại hình xổ số có in sẵn trước mệnh giá vé, ngày mở thưởng, kỳ vé phát hành, ký hiệu sê-ri, thời hạn lĩnh thưởng và hàng số dự thưởng gồm 06 chữ số, theo thứ tự từ số 000.000 đến số 999.999 trong mỗi sê-ri phát hành để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Kết quả trúng thưởng được xác định ngay sau khi công bố kết quả quay số mở thưởng.

Điều 2. Tên tổ chức phát hành vé xổ số

Vé xổ số truyền thống Bình Thuận do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành (sau đây gọi tắt là Công ty XSKT Bình Thuận), được tiêu thụ trên địa bàn các Tỉnh, Thành phố trong khu vực miền Nam.

 

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ
THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

Điều 3. Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng xổ số

1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

2. Phải là người đủ 18 tuổi trở lên.

3. Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Cách thức tham gia dự thưởng

1. Người tham gia dự thưởng xổ số truyền thống, chọn lựa mua vé số được in sẵn bán tại các đại lý vé số, các điểm bán lẻ và người bán dạo.

2. Vé xổ số truyền thống Bình Thuận do Công ty XSKT Bình Thuận phát hành, được quay số mở thưởng định kỳ bắt đầu vào lúc 16 giờ 10 phút hàng tuần (hoặc bắt đầu trong khoảng thời gian từ 16g10 phút đến trước 18g30 phút, khi có sự thay đổi sẽ có thông báo), tại Hội trường Công ty XSKT Bình Thuận số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết (hoặc tại địa điểm khác trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh Bình Thuận) theo đúng các quy định của Bộ Tài chính.

3. Người tham gia dự thưởng tiến hành đối chiếu hàng số dự thưởng in sẵn trên vé xổ số với kết quả mở thưởng do Công ty XSKT Bình Thuận công bố.

Điều 5. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1. Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số. Công ty XSKT Bình Thuận ký thông báo kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng; công bố kết quả mở thưởng qua hình thức công khai tại trụ sở chính, đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty XSKT Bình Thuận hoặc các phương tiện thông tin khác…

2. Vé xổ số được xác định trúng thưởng phải là vé do Công ty XSKT Bình Thuận phát hành; các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng; các chữ số dự thưởng in sẵn trên tờ vé trùng theo đúng vị trí và thứ tự từ phải qua trái với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT Bình Thuận công bố; vé xổ số trúng trùng nhiều giải được lĩnh thưởng tất cả các giải trúng.

3. Vé xổ số trúng thưởng được các bộ phận nghiệp vụ của Công ty XSKT Bình Thuận tiếp nhận, kiểm tra và lập thủ tục trả thưởng theo đúng quy trình do Công ty XSKT Bình Thuận ban hành.

Điều 6. Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng

- Gồm  có 11 hạng giải thưởng và được quay số mở thưởng 18 lần.

- Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé (1 sê-ri), mệnh giá 10.000 đồng, loại vé xổ số truyền thống 6 chữ số, cụ thể như sau:

 

GIẢI THƯỞNG VÀ

SỐ LẦN QUAY SỐ

GIÁ TRỊ MỖI

GIẢI THƯỞNG

SỐ LƯỢNG VÉ

TRÚNG THƯỞNG

TỔNG GIÁ TRỊ

TRÚNG THƯỞNG

Giải tám

(Xổ 2 chữ số, quay 1 lần)

100.000 đ

10.000

1.000.000.000 đ

Giải bảy

(Xổ 3 chữ số, quay 1 lần)

200.000 đ

1.000

200.000.000 đ

Giải sáu

(Xổ 4 chữ số, quay 3 lần)

400.000 đ

300

120.000.000 đ

Giải năm

(Xổ 4 chữ số, quay 1 lần)

1.000.000 đ

100

100.000.000 đ

Giải tư

(Xổ 5 chữ số, quay 7 lần)

3.000.000 đ

70

210.000.000 đ

Giải ba

(Xổ 5 chữ số, quay 2 lần)

10.000.000 đ

20

200.000.000 đ

Giải nhì

(Xổ 5 chữ số, quay 1 lần)

15.000.000 đ

10

150.000.000 đ

Giải nhất

(Xổ 5 chữ số, quay 1 lần)

30.000.000 đ

10

300.000.000 đ

Giải đặc biệt

(Xổ 6 chữ số, quay 1 lần)

2.000.000.000 đ

01

2.000.000.000 đ

Giải phụ đặt biệt

(Cho những vé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với Giải đặt biệt)

50.000.000 đ

09

450.000.000 đ

Giải khuyến khích

(Cho những vé chỉ sai 01 chữ số bất kỳ so với giải đặt biệt; ngoại trừ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn)

6.000.000 đ

45

270.000.000 đ

TỔNG CỘNG

 

11.565

5.000.000.000 đ

( Khi có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, mệnh giá công ty sẽ có thông báo bổ sung)

Điều 7. Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng xổ số

1. Trách nhiệm:

a. Người tham gia dự thưởng xổ số cần xem qua nội dung quy định ở mặt sau tờ vé số, tìm hiểu và tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số do Công ty XSKT Bình Thuận công bố để bảo vệ quyền lợi cho mình.

b. Bảo quản tốt tờ vé xổ số đã mua để đảm bảo điều kiện lĩnh thưởng; khi lĩnh thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng xổ số kiến thiết theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

2. Quyền lợi:

a. Người tham gia dự thưởng xổ số khi trúng thưởng được Công ty XSKT Bình Thuận trả thưởng một (01) lần, với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số theo quy định) và được quyền yêu cầu Công ty XSKT Bình Thuận giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng.

b. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan không trực tiếp lĩnh thưởng, có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để lĩnh thưởng thay.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của Công ty Xổ số kiến thiết

1. Trách nhiệm:

a. Trong quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, Công ty XSKT Bình Thuận phải đảm bảo nguyên tắc: “Minh bạch, khách quan, trung thực – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia”.

b. Trong thực hiện in vé, phát hành và phân phối vé xổ số, tổ chức quay số mở thưởng, công bố kết quả mở thưởng, thực hiện trả trưởng cho vé xổ số trúng thưởng phải đảm bảo Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số và các quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

c. Đảm bảo bí mật thông tin trả thưởng theo đề nghị của khách hàng, ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý.

2. Quyền hạn:

a. Công ty XSKT Bình Thuận được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết nếu không có yêu cầu giữ bí mật của người trúng thưởng.

b. Được quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp vé xổ số lĩnh thưởng không đảm bảo các điều kiện quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số.

c. Trong trường hợp cần thiết đối với hành vi gian lận (cố ý hoặc vô ý), làm giả vé số dưới mọi hình thức nhằm lừa đảo, để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng, sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 9. Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng

Điều kiện lĩnh thưởng:

Vé xổ số lĩnh thưởng phải là vé xổ số do Công ty XSKT Bình Thuận phát hành, các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng, có các chữ số dự thưởng trùng với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT Bình Thuận công bố và phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp không chi trả thưởng:

- Vé lĩnh thưởng không do Công ty XSKT Bình Thuận phát hành, tờ vé số có dấu hiệu gian lận, làm giả dưới mọi hình thức.

- Vé lĩnh thưởng bị nhàu nát, bị tác động làm biến dạng, không còn nhìn rõ hình ảnh để định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé số; rách mất tại phần giáp lai không đảm bảo so với cùi vé lưu trữ (cuống vé), rách mất tại vị trí hàng chữ số dự thưởng.

Trường hợp xem xét trả thưởng:

- Trường hợp vì lý do khách quan mà vé trúng thưởng bị phai màu, sờn rách, rách rời nhưng chắp vá lại được, vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố cần kiểm tra để xác định trúng thưởng, không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận và có đơn trình bày lý do hợp lý, Công ty XSKT Bình Thuận xem xét trả thưởng.

- Trường hợp vé trúng thưởng bị nhàu nát, biến dạng (ngoại trừ trường hợp không chi trả thưởng được nêu trên), bị cháy xén hoặc rách mất phần rách rời… thì tùy theo tình trạng thực tế của tờ vé và kết quả thẩm tra, xác định của bộ phận trả thưởng công ty, mà xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc (theo phân cấp ủy quyền) của Công ty XSKT Bình Thuận.

- Trường hợp cần thiết, Công ty XSKT Bình Thuận trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng (nếu được sự đồng ý giám định), phí giám định do người sở hữu vé trúng thưởng chi trả.

Điều 10. Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng (các đại lý được Công ty XSKT Bình Thuận ủy quyền trả thưởng cũng áp dụng thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày; trường hợp ngày cuối cùng hết hạn lĩnh thưởng mà đại lý chưa giao vé trúng thưởng kịp thời cho Công ty do thanh toán theo tuần, kỳ, thì phải thông báo để công ty có hướng dẫn giải quyết).

2. Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng, nhưng Công ty XSKT Bình Thuận sẽ cố gắng hoàn thành các thủ tục trả thưởng nhanh chóng để thanh toán sớm nhất cho người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11. Khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng xổ số

Loại hình kinh doanh xổ số truyền thống dựa trên kết quả ngẫu nhiên nên mang tính chất may rủi, được tổ chức theo nguyên tắc Công ty XSKT Bình Thuận bán vé xổ số, thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng. Toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng đầu tư xây dựng các công trình có ý nghĩa thiết thực như: giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. Do đó, “Tham gia mua xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà nhưng bạn không thể làm giàu từ mua xổ số”.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Triển khai thực hiện

1. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống do Công ty XSKT Bình Thuận ban hành được phổ biến đến toàn thể viên chức, lao động công ty được biết thực hiện; được niêm yết và công bố công khai tại trụ sở chính công ty, đăng trên website Công ty XSKT Bình Thuận, niêm yết tại các văn phòng đại diện công ty, được gửi đến các đại lý xổ số của Công ty để thông báo cho người bán lẻ và người dự thưởng được biết.

2. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống được áp dụng thực hiện từ ngày 01/10/2013.

3. Toàn thể viên chức, lao động Công ty XSKT Bình Thuận có trách nhiệm giải đáp thắc mắc cho người tham gia dự thưởng xổ số khi tiếp nhận thông tin với bất kỳ hình thức nào.

4. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của Công ty XSKT Bình Thuận được báo cáo cho Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND Tỉnh, Hội đồng GSXS và các cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý, giám sát thực hiện./.

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN

(Đã ký)

 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thế