NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY


Giám đốc Công ty
Ông Phạm Năng Hiệp

Ông Nguyễn Gia Phước Toại
Phó Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính

Kiểm Soát viên Công ty

 

                                 

                      Phó Giám đốc                                                     Phó Giám đốc
                  Ông Trần Văn Ly                                             Ông Huỳnh Cao Cảnh