NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY


Giám đốc Công ty
Ông Phạm Năng Hiệp

Ông Nguyễn Trọng Khang
Kiểm Soát viên chuyên trách Công ty

 

                                 

                      Phó Giám đốc                                                     Phó Giám đốc
                  Ông Trần Văn Ly                                             Ông Huỳnh Cao Cảnh