I/ PHÒNG TRẢ THƯỞNG

Trưởng phòng Trả Thưởng

Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng Trả Thưởng

Võ Hữu Hai

II/ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng TC - Kế toán

Trần Đình Tiến

 

 III/ PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng Kinh doanh

Nguyễn Bình Nam

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Trương Thị Kim Lan

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Hồ Thị Lệ Hằng

   IV/ PHÒNG PHÁT HÀNH

 

Phó Trưởng phòng Phát Hành

Lê Viết Thảo

V/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Trưởng phòng HC -QT

Nguyễn Trần Hoàn Vũ

Phó Trưởng phòng HC - QT

Trương Thái Hùng

 

 VI/ PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

                                                                                                             

 

 

 

Trưởng phòng TC - LĐTL

Nguyễn Vũ Thiên Đẩu