I/ PHÒNG TRẢ THƯỞNG

Trưởng phòng Trả Thưởng

Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng Trả Thưởng

Mai Thị Thơ

II/ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Trần Đình Tiến

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Trần Thị Bảo Đoan

 III/ PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng Kinh doanh

Nguyễn Bình Nam

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Võ Hữu Hai

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Hồ Thị Lệ Hằng

   IV/ PHÒNG PHÁT HÀNH

Trưởng phòng Phát Hành

Lê Viết Thảo

 

Phó Trưởng phòng Phát Hành

Trương Lê Hải Tài

V/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Trưởng phòng HC -QT

Nguyễn Trọng Khang

Phó Trưởng phòng HC - QT

Trương Thái Hùng

 

 VI/ PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

                                                                                                             

 

Trưởng phòng TC - LĐTL

Nguyễn Vũ Thiên Đẩu

Phó Trưởng phòng TC - LĐTL

Dương Trần Trung Hiếu