I/ PHÒNG TRẢ THƯỞNG

Trưởng phòng Trả Thưởng

Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng Trả Thưởng

Võ Hữu Hai

                                                                                                            

II/ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng TC - Kế toán

Nguyễn Thị Mỹ Phương

Phó Trưởng phòng TC - Kế toán

Vũ Thanh Tùng

 

Phó Trưởng phòng TC - Kế toán

Nguyễn Vũ Thiên Đẩu

 

 

 III/ PHÒNG KINH DOANH

 

             

Trưởng Phòng Kinh doanh

Nguyễn Trần Hoàn Vũ

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Trương Thị Kim Lan

                                                                                  

                                                                                                    

IV/ PHÒNG PHÁT HÀNH

Trưởng phòng Phát Hành

Nguyễn Bình Nam

Phó Trưởng phòng Phát Hành

Vũ Thị Quyên

 

V/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Trưởng phòng HC -QT

Lê Thị Hồng Nga

Phó Trưởng phòng HC - QT

Lê Viết Thảo

 

 VI/ PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

                                                                                                             

 

 

 

Phó Trưởng phòng TC - LĐTL

Hồ Thị Lệ Hằng

 

VII/ PHÒNG XỔ SỐ LÔTÔ

Trưởng phòng Lô tô

Trần Đình Tiến

Phó Trưởng phòng Lô tô

Nguyễn Thị Hoa