Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021
2 Về việc thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3 Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Xồ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
4 BÁO CÁO TÌNH CHÍNH NĂM 2021
5 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021
7 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
8 Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
9 BÁO CÁO ( Bổ sung) TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
10 VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
11 VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
12 VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
13 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
14 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÍCH LẬP QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020
15 VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
16 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
17 VỀ VIỆC TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
18 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
19 BÁO CÁO (Bổ sung)TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
20 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
Page:  1  234  next cuối