Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
2 Về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Cộng ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
3 Báo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
4 BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
5 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
6 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
7 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021
8 Về việc thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
9 Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Xồ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
10 BÁO CÁO TÌNH CHÍNH NĂM 2021
11 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021
13 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
14 Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
15 BÁO CÁO ( Bổ sung) TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
16 VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
17 VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
18 VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ BÌNH THUẬN
19 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
20 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÍCH LẬP QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020
Page:  1  234  next cuối