Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 Công bố thông tin bất thường
2 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
3 Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
4 Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người Quản lý
5 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022
6 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022
7 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
8 Báo cáo tài chính năm 2022
9 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
10 Công bố thông tin bất thường
11 Về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Cộng ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
12 Báo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
13 BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
14 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
15 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
16 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021
17 Về việc thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
18 Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Xồ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
19 BÁO CÁO TÌNH CHÍNH NĂM 2021
20 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
Page:  1  234  next cuối