Trong hai ngày 19, 20/8/2017, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

     Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, tập trung và sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ Công ty, Đại hội các chi bộ đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo của Đại hội; Thảo luận về các giải pháp nhằm triển khai mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới, Đại hội các chi bộ đều thống nhất cần đổi mới về phương thức lãnh đạo đễ mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo trong quá trình thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ, viên chức, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh.

     Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng đảng vững mạnh, đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020.

     Đại hội các chi bộ thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Một số hình ảnh tại buổi Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chia sẽ