Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 08/01/2019, Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

   Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2018 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong năm 2018, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, xây dựng và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

  Đảng ủy đã lãnh đạo và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong năm 2018 Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác đã đề ra.

Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Đảng ủy trao tặng giấy khen và biểu dương những tập thể tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều thành tích trong năm 2018 đã được.

Hình ảnh khen thưởng

 

Chia sẽ