CÔNG KHAI

TẠI HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

1. Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

2. Báo cáo Quỹ khen thưởng năm 2016.

3. Báo cáo Quỹ phúc lợi tập thể năm 2016.

4. Báo cáo chi phí có tính chất phúc lợi xã hội năm 2016.

5. Báo cáo Quỹ phúc lợi xã hội năm 2016.

6. Báo cáo thu nhập VC - LĐ công ty năm 2016.

7. Thống kê các khoản trích nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn năm 2016.

8. Báo cáo tài chính công đoàn năm 2016.

Hội nghị người lao động năm 2017 thực hiện theo đúng quy chế tổ chức Hội nghị người lao động của Công ty.

 

(Bình Thuận, ngày 21 tháng 2 năm 2017)

Chia sẽ