Sáng ngày 06/02/2018 tại Hội trường Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Đảng ủy Công ty tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho 95 đồng chí là Đảng viên và quần chúng.

       Tại hội nghị, Đ/c Phùng Hữu Cư – Bí thư Đảng ủy khối DN quán triệt bốn Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động  của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghi quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

            Đồng thời, tại hội nghị Đ/c Lê Thị Hải Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy khối DN đã triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một số hình ảnh hội nghị:

                      Đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quán triệt các Nghị quyết 

 

Chia sẽ