Tháng 6/2016 Cầu máng số 3, công trình hồ chứa nước Sông Dinh 3 (Hàm Tân) bị sự cố lún sụp ảnh hưởng đến việc cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho thị xã La Gi và các vùng ven kênh chính Tây. Đơn vị thi công (nhà thầu Công ty cổ phần Xây lắp Cửu Long) cùng đơn vị thiết kế đã khắc phục, sửa chữa, thay thế 122m cầu máng bị lún sụp. Đến ngày 16/3 công việc khắc phục sự cố đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công và giám sát công trình đã thông nước kỹ thuật. Mùa khô năm nay qua hệ thống kênh chính tây hồ Sông Dinh 3 các vùng khô hạn ở Hàm Tân, La Gi sẽ đủ nước tưới cho cây trồng và khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt .

Sau đây là một số hình ảnh khắc phục sự cố cầu máng số 3:

Hiện trạng cầu máng bị lún sụt tháng 6/2016.

 

Cẩu máng vào vị trí đã đúc lại trụ.

 

Làm máng mới.

 

Cầu máng sau khi khắc phục sự cố lún sụt.

 

Nguồn baobinhthuan.com.vn

Chia sẽ